BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI KANUNU

1.      KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HUSUSUNDA DÜZENLEMELER GETİRİLMİŞTİR.

a.      7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında bazı alacaklarında tahsilinden vazgeçilmiştir. Bunlardan önem arz eden hususlara aşağıda yer verilmektedir.

 

b.      Hazine ve Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan 17.11.2020 tarihi itibarıyla;

1

Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 17.11.2020 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile aslı bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının, (İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler hakkında da bu hüküm uygulanır)

 

2

Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının %50’si ve bu tutara gecikme zammı yerine, 17.11.2020 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece gecikme zammından ibaret olması hâlinde gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının,

 

3

Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve Kanun’un madde 1/ 1, (a) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında olan idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine, 17.11.2020 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaya bağlı fer’ilerin tamamının,

 

4

Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve yukarıdaki bentlerin dışında kalan asli amme alacaklarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bu alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 17.11.2020 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine    Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının,

 

5

20.02.2008 tarihli ve 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanunun 1. Ve 2. maddeleri gereğince ödenmesi gerektiği hâlde 17.11.2020 tarihine kadar ödenmemiş olan tutarların bu madde kapsamında ödenmesi hâlinde 5736 sayılı Kanun gereğince hesaplanan binde iki oranındaki faiz alacaklarının tamamının TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLİR.

 

 

c.      Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan 17.11.2020 tarihi itibarıyla;

1

Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 17.11.2020 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının, (İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler hakkında da bu hüküm uygulanır)

 

2

Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının %50’sinin, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin,

3

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLİR.

 

d.      Bu Kanun kapsamına giren dönemlere ilişkin olup 17.11.2020 tarihi itibarıyla 213 sayılı Kanunun 15. maddesine göre mücbir sebep hâli ilan edilmesi nedeniyle beyanname verme ve ödeme süresi ertelenen vergilerden, ödeme süresinin son günü 2020 yılının Ekim, Kasım veya Aralık ayına tekabül edecek şekilde belirlenenler hakkında BU KANUN HÜKÜMLERİ UYGULANMAZ.

 

e.      7256 sayılı Kanun ile motorlu taşıtlar vergisi, bu vergiye bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı; Tütün mamülleri, makaron, yaprak sigara kağıdı, alkollü içkilerin üreticileri ve ithalatçıları için öngörülen özel tüketim vergisi ve bu vergiye ait beyannameden doğan damga vergisi ile bu vergilere bağlı gecikme faizi ve zammı için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınacaktır. Bu tutara göre motorlu taşıt vergisi hesaplanan taşıt için 197 sayılı Kanunu madde 13/d fıkrasında yer alan vergi kontrolü yapılmayacaktır.

 

f.       7256 sayılı Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup 17.11.2020 tarihi itibarıyla yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar da bu madde kapsamında yapılandırılır. Bu hüküm kapsamına giren alacaklar için ayrıca tebligat yapılmaz ve alacakların vade tarihi olarak Kanunun yayımı tarihi kabul edilir. Bu kapsamda yapılandırılan tutarların bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi hâlinde de vade tarihinde değişiklik yapılmaz.

 

g.      Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup 17.11.2020 tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan;

·        5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

·        Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

·        Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

·        asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 17.11.2020 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

 

h.      31.08.2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup 17.11.2020 tarihinden önce kesinleştiği hâlde 17.11.2020 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan ve Kurumca takip edilen idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 17.11.2020 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

 

i.       5510 sayılı Kanun’a göre bağımsız çalışanların bu madde kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları hâlinde, yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve bu maddeye göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılır.

 

j.       SGK’ya bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve bu Kanun kapsamına giren alacakların; asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen, fer’ilerinin bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın %40’ının bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilir.

 

k.      7256 sayılı Kanun kapsamına giren dönemlere ilişkin olup, bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun madde 91/3’e göre mücbir sebep hâli ilan edilmesi nedeniyle ödeme süresi ertelenen primlerden ödeme süresinin son günü 2020 yılının Ekim, Kasım veya Aralık ayına tekabül edecek şekilde belirlenenler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

 

2.      YAPILANDIRMA İÇİN BAŞVURU YAPACAK OLANLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

a.      7256 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları, Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31.01.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), SGK’ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 28.02.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami 18 eşit taksitte ödemeleri şarttır.

 

b.      Borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

 

c.      7256 sayılı Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.

 

d.      7256 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilir.

 

e.      7256 sayılı Kanun’un 2.maddesinde sayılan hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların yanı sıra DAVA AÇMAMALARI, AÇILMIŞ DAVALARDAN VAZGEÇMELERİ VE KANUN YOLLARINA BAŞVURMAMALARI ŞARTTIR.

 

3.      BELİRLİ ŞARTLARIN BULUNMASI HALİNDE İŞÇİLERİN UZUN VADELİ SİGORTALARI FONDAN KARŞILANACAKTIR.

a.      5510 sayılı Sosyal Sirgotalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’unun 81.maddesine göre uzun vadeli sigorta kolları priminin her halükarda %11’i işveren tarafından karşılanmakta idi.

 

b.      7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanun’ununa eklenen 7. Ek maddeye göre; İşsizlik ödeneğinden yararlanarak işten ayrılan işçilerin, işten ayrılışlarını takip eden 90 gün içinde yeni bir işe girmeleri ve bu işte 12 ay süreyle kesintisiz çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacaktır.

 

4.      CUMHURBAŞKANI; GENÇLERİN, KADINLARIN VE MESLEKİ BELGE SAHİBİ OLANLARIN İSTİHDAMI HALİNDE SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNİ 31.12.2023 TARİHİNE KADAR UZATABİLECEKTİR.

 

a.      7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanun’ununun Geçici 10.maddesinde yapılan değişiklik ile Cumhurbaşkanına teşvikten yararlanma süresini 31.12.2023 tarihine kadar uzatma yetkisi verilmiştir.

 

b.      4447 sayılı  İşsizlik Sigortası Kanun’unun Geçici 10. Maddesinde belirtilen şartlar, aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Bu şartların gerçekleşmesi halinde çalışanların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren 6 ila 54 ay arasında İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

 

ÇALIŞAN AÇISINDAN ARANAN ŞARTLAR

İŞVEREN AÇISINDAN ARANAN ŞARTLAR

·  01.03.2011 ile 31.12.2023* tarihleri arasında işe alınmış olmak

·  Özel sektör işvereni olmak (ihaleli iş olmaması)

·  18 yaşından büyük olmak

·  Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması

·  İşe başladığı tarihten önceki altı aylık dönemde SGK’ya verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmamak

·  İşyerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması

· Çalışanın fiilen çalışmış olması

·  Aylık prim ve hizmet belgelerini 06111 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içerisinde vermek

·  Teşvikten bir kere yararlanması

·  Sigorta primlerini yasal süresi içinde ödemek

 

·  Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı yönünde bir tespitin bulunmaması

* 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olup tabloda belirtilen tarihe kadar uzatılabilecektir.

 

5.      CUMHURBAŞKANI; 7103 SAYILI KANUNDAN KAYNAKLI İLAVE İSTİHDAMA BAĞLI PRİM DESTEĞİNİ 31.12.2023 TARİHİNE KADAR UZATABİLECEKTİR.

a.      7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanun’ununun Geçici 19.maddesinde yapılan değişiklik ile Cumhurbaşkanına teşvikten yararlanma süresini 31.12.2023 tarihine kadar uzatma yetkisi verilmiştir.

 

b.      4447 sayılı  İşsizlik Sigortası Kanun’unun Geçici 19. Maddesinde belirtilen şartlar, aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  Bu şartların sağlanması halinde sigortalı ve işveren hissesi primlerinin; imalat veya bilişim sektöründeki işyerlerinde günlük brüt ücreti geçmemek kaydıyla prime esas kazanç tutarı üzerinden, diğer sektörlerde ise günlük prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması sağlanmaktadır.

 

ÇALIŞAN AÇISINDAN ARANAN ŞARTLAR

İŞVEREN AÇISINDAN ARANAN ŞARTLAR

·  01.01.2018 ile 31.12.2023* tarihleri arasında işe alınmış olması

·  Özel sektör işverenine ait olması

·  Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması

·  Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında SGK’ya bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması

·  İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 4/1-a, b, c ek-6 ve ek-9. madde kapsamında sigortalı olmamaları, (isteğe bağlı sigortalılık hariç)

·  Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi

· İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Türkiye İş Kurumuna engelli olarak kayıtlı sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 18 ay süreyle sağlanması

·  Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi

·  İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşın altındaki sigortalılar dahil olmak üzere diğer sigortalılar için işe giriş tarihinden itibaren 12 ay süreyle sağlanması

·  Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması

* 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olup tabloda belirtilen tarihe kadar uzatılabilecektir.

 

6.      CUMHURBAŞKANI; KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UYGULAMASININ SÜRESİNİ 30.06.2021 TARİHİNE KADAR UZATABİLECEKTİR.

a.      7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 11.maddesi ile; Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip kılınmıştır.

 

7.      CUMHURBAŞKANI; KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UYGULAMASININ SONA ERMESİ AKABİNDE İŞVERENE SAĞLANAN 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 10.maddesi ile; Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan prim desteği süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilecek.

 

8.      SGK’YA BİLDİRİLMEKSİZİN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN MEVCUT OLMASI VE BU DURUMUN İŞVEREN TARAFINDAN KABUL EDİLMESİ HALİNDE PRİMLERDE İŞVERENE DESTEK SAĞLANACAKTIR.

a.      SGK’ya bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip 01.01.2019-17.04.2020 tarihleri arasında iş akdi İş Kanun’unun 25/1, 2.b bendinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında sona erenler ile hizmetleri SGK’ya bildirilmeksizin Geçici 27.maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla istihdam edilmeye devam edilmekte olanlardan hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da hâlihazırda çalışmakta oldukları en son (özel sektör) işverenine Geçici 27.maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 30 gün içerisinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

b.      İşveren bu başvuru akabinde aşağıdaki hakları elde etmektedir;

·        Eğer işçi filen çalışmakta ise işverenlere her ay kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 TL destek verilecektir. Ancak her halükarda bu destek süresi, fesih yasağı süresini geçemez.

·        İşçinin başvurusu akabinde işveren işçiyi işe başlatıp 4857 sayılı Kanunun Geçici 10. maddesi uyarınca ücretsiz izne gönderir ise işçi, kısa çalışma ödeneğinden faydalanmamak ve fesih yasağı süresini geçmemek kaydı ile, bu süre içinde ücretsiz izinde bulunduğu süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk Lirası nakdi ücret desteği alır. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz. Bununla beraber, 5510 sayılı Kanun’un 60/1, g bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve genel sağlık sigortasına ilişkin primleri Fondan karşılanır.

·        İşverene belirtilen süre içerisinde başvuran ancak başvurusu kabul edilmeyen işçilerin hanesinde SGK’dan gelir ya da aylık alan, kısa çalışma ödeneğinden ya da işsizlik ödeneğinden faydalanan veya 5510 sayılı Kanunun 4/1,a,b,c bendi kapsamında sigortalı olan veya 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıklara tabi olarak çalışan ile düzenli sosyal yardım alan bulunmamak şartları ile 4857 sayılı Kanunun Geçici 10. maddesinde yer alan fesih yasağı süresini geçmemek üzere Fondan hane başına günlük 34,34 Türk Lirası destek verilir.

 

9.      SGK’YA BİLDİRİLMEKSİZİN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN OLMASI VE BU DURUMUN İŞVEREN TARAFINDAN KABUL EDİLMESİ HALİNDE İŞÇİ ÜCRET DIŞINDAKİ HAKLARINDAN FERAGAT ETMİŞ SAYILACAKTIR.

a.      Geçici 27. madde neticesinde Hizmetleri SGK’ya bildirilmeksizin çalıştırıldığı işveren tarafından kabul edilen işçiler, işveren tarafından bu şekilde çalıştırıldıkları döneme ilişkin olarak ücret ve ücrete bağlı hakları hariç olmak üzere diğer haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

 

b.      Bu şekilde çalıştırıldıkları dönemde ilgili mevzuatı uyarınca daha önce yararlanmış oldukları sosyal yardım ve diğer haklar borç çıkarılmaz.

 

10.   SGK’YA BİLDİRİLMEKSİZİN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN BULUNMASI VE BU DURUMUN İŞVEREN TARAFINDAN KABUL EDİLMESİ HALİNDE İŞVERENE 5510 SAYILI KANUN’UN 102 MD. GEREĞİ İDARİ PARA CEZASI UYGULANMAYACAKTIR, SİGORTA PRİMİ TAHAKKUK ETTİRİLMEYECEK VE TEŞVİKLER ENGELLENMEYECEKTİR.

a.      7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında  Kanun’un ile yürürlüğe giren Geçici 27. madde neticesinde işveren kendisine başvuran işçileri SGK’ya bildirilmeksizin istihdam ettiğini kabul eder ise; çalışanların işveren yanında hizmetleri bildirilmeksizin çalıştırıldığı dönemler için 5510 sayılı Kanun’un 102. maddesine göre idari para cezası uygulanmayacaktır.

 

b.      Ayrıca işsizlik sigortası primi de dâhil olmak üzere sigorta primi tahakkuk ettirilmez ve ilgili mevzuatta yer alan ortalama ve toplam sigortalı sayısı hesabında dikkate alınmaz.

 

c.      Bunların yanı sıra işverenin ikrarı, 5510 sayılı Kanun ve diğer Kanunlar uyarınca sağlanan sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerden yararlanmasına engel teşkil etmez ve daha önce yararlanmış oldukları sigorta primi indirimi, teşvik ve destekler için borç çıkarılmaz.

 

11.   EN AZ SİGORTA BİLDİRİMİ YAPILAN DÖNEMLERDE İLAVE İSTİHDAM SAĞLAYAN VEYA 17.04.2020 TARİHİNDEN SONRA İŞE ALIM YAPAN YA DA 2019 OCAK-2020 NİSAN ARASINDA SİGORTASIZ ÇALIŞAN İSTİHDAM EDEN ÖZEL SEKTÖR İŞ YERLERİ, GEÇİCİ 28 MD. YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİH İTİBARIYLA YENİ İŞÇİ ALIR İSE FONDAN DESTEK ALACAKTIR.

a.      4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenen Geçici 28.maddeye göre; işverene, Ocak 2019 - Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan ay veya ilgili dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edeceği her bir sigortalı için her ay SGK'ye ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilmek üzere nakdi ücret desteği sağlanacak.

 

b.      Bu kapsamda, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak destek tutarı; işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 TL, ilave işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacaklara ise günlük 39,24 TL’dir.

 

12.   7256 SAYILI KANUN İLE EKLENEN GEÇİCİ 27. VE 28. MADDEDEN KÖTÜ NİYETLE YARARLANMAK İSTEYENLERE İDARİ PARA CEZASI, GECİKME CEZASI VE ZAMMI ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.

a.      7256 Sayılı Kanun ile yürürlüğe girmiş olan Geçici 27. ve 28. Madde ile öngörülen nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin başvuruda bulunduğu işveren tarafından fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39. maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince idari para cezası uygulanır ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

 

b.      İşveren, Geçici 27/1,a bendi ile Geçici 28/1 fıkrası uyarınca destekten yararlanan sigortalıların yarısından her birini, ilgili maddenin uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür. Ödenen destek tutarı, bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenden, desteğin ödeme tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanun’un 89/2 fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilir.

 

c.      Geçici 27.maddeye göre, SGK’ya işçilerin hizmetlerininin bildirilmeksizin istihdam edildiği işverence kabul edildiği halde yanlış beyanda bulunulduğunun tespiti halinde, bu madde uyarınca verilen destekler ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir ve tespit edilen her bir yanlış beyan için işveren ve destekten yararlanana ayrı ayrı olmak üzere tespit tarihindeki 4857 sayılı Kanun’un 39. maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince idari para cezası uygulanır.

 

d.      Geçici 28.maddeye göre, mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme  sahipliğinin değiştirilmesi gibi bu madde uyarınca verilen desteklerden yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden Fon tarafından karşılanan tutar 5510 sayılı Kanunun 89/2. Fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınır.

 

e.      Geçici 28.madde hükümlerine aykırı işlem yapılması halinde yapılan fazla ve yersiz ödemeler kanuni faiziyle birlikte işverenden tahsil edilir.

 

13.   AYRI BİR İŞ YERİ AÇMADAN EVDEN İMALAT GERÇEKLEŞTİRENLERE VERGİ MUAFİYETİ TANINMAKTADIR.

a.      193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine, alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar “Esnaf Muafiyet”inden yararlanabilecektir. Bu muafiyetten faydalanılabilmesi için Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi alınması, Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması, tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi ve hasılat tutarının 220.000,00 TL’sını aşmaması gerekmektedir.

 

b.      Bankalar, açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla % 4 (1 ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumda % 2) Gelir Vergisi tevkifatı yapacak ve bunları beyan edip ödemekle yükümlü olacaktır.

 

14.   YENİ KANUN İLE GELEN DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

a.      Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, COVID-19 salgınının olumsuz etkileri nedeniyle 01.01.2021’den 31 Aralık 2023 tarihine ertelenmiştir.

 

b.      193 sayılı Gelir Vergisi Kanun’unu 89/1. Fıkrasına eklenen bent ile tam mükellef gerçek kişilerin, 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerce düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın yüzde 50'sine beyannamede bildirilen gelirlerden %50 indirim uygulanacaktır. Bu indirimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda sayılan,

·        İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000,00 TL’ye kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması,

·        İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000,00 TL’ye kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

·        İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000,00 TL’ye kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

·        İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000,00 TL’ye kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması şart koşulmuştur.

 

c.      193 sayılı Gelir Vergisi Kanun’una eklenen Geçici 92. madde ile; tam süreli çalışıyorken 31.12.2020 tarihine kadar, kısmi süreli olarak çalışmaya başlayan işçinin ücretleri; kısmi süreli çalışmaya geçmesi nedeniyle çalışmadığı gün sayısı kadar kısmi süreli yeni bir çalışan istihdam edilmesi ve bu çalışanın en az 6 ay süreyle çalışmaya devam etmesi şartıyla, gelir vergisinden istisna tutulmuştur. Bu kapsamdaki her bir çalışan için aylık brüt asgari ücretin %10 unu aşamaz. Bu istisna, 12 ayı geçmemek üzere, kısmi süreli olarak yeni istihdam edilen çalışanın çalışmaya devam ettiği sürece uygulanacaktır.

 

d.      26.03.2020 tarihli 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 33. Ve 34. Maddesi ile Vakıflar Kanun’unun “Kira Süresi” başlıklı 20. Maddesi ile ilgili yapılan değişikliklerin yürürlük tarihi pandemi koşullarının devam etmesi nedeniyle 30.06.2021’e ertelenmiştir.

 

e.      7244 sayılı Kanun’unun madde 2/1, ç ve d bentleri ile İç İşleri Bakanlığına tanınan Dernek ve Kooperatiflerin Genel Kurulların 3 aylık ertelenmesine dair yetki, salgınla mücadele ve insanların bir araya gelmesini gerektiren etkinliklerin yapılmasının oluşturduğu risk durumu göz önünde bulundurularak 7256 Sayılı Kanun ile üçer aylık sürelerle üç defa olmak üzere şeklinde esnetilmiştir.

 

f.       7244 sayılı Kanun’unun 14. maddesi ile 4447 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 29.maddeye göre;” Yeni Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler hakkında Bakanlık ve Kurum personeline herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Bu kapsamda 2020 Ekim ayı ve öncesi döneme ait işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olanlar terkin edilir. Tahsil edilenler iade veya mahsup edilemez.”

 

g.      7256 sayılı Kanun ile yürürlüğe giren Madde 21’e göre; yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 30.06.2021 tarihine kadar Türkiye'ye getirilmek suretiyle milli ekonomiye kazandırılmasına ve bu varlıklarını Türkiye'ye getiren gerçek ve tüzel kişilerin maddedeki hükümler çerçevesinde bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilmelerine imkan sağlanmaktadır. Madde kapsamında bildirim veya beyana konu edilen varlıklar nedeniyle, maddede belirtilen şartların yerine getirilmesi kaydıyla, hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaması öngörülmektedir.

 

h.      Geçici 27/1 ile Geçici 28/1 fıkrası uyarunca destekten yararlananları işe alan işverenler; aynı sigortalı için destekten yararlanılan süre boyunca, bu Kanun ile diğer Kanunlarda diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamaz.

 

i.       Geçici 27. Ve 28.madde ile sağlanan imkanlar, 5335 sayılı Kanunun 30/ 2. Fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ile sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, 5510 sayılı Kanunun ek 9. maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar ve yurtdışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

 

 

17.11.2020

Av. Kerim ALTINTAŞ & Av. Melis ERDİNÇ

 

 

HABER ARŞİVİ İÇİN TIKLAYINIZ