ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNUN GETİRDİĞİ DÜZENLEMELER

 • KAPSAM
 • 7223 sayılı Kanun, piyasaya arz edilmesi hedeflenen, arz edilen, piyasada bulundurulan veya hizmete sunulan tüm ürünleri kapsamakta olup AB üyesi ülkelere ihraç edilen veya ihraç edilmesi hedeflenen ürünler de bu kanun kapsamında piyasaya arz edilen ürün statüsündedir.
 • AB üyesi ülkeler dışındaki ülkelere ihraç edilen veya ihraç edilmesi hedeflenen ürünler ise bu kanunun kapsamında olmamasına rağmen bu ürünlerin de güvenli olması, tağşişe konu olmaması ve ürüne ilişkin işaretleme, etiketleme ve belgelendirmenin alıcıyı yanıltmayacak şekilde yapılması zorunludur.
 • ÜRÜN GÜVENLİĞİ
 • Kanun, her türlü madde, müztahzar veya eşyayı ürün olarak tanımlamaktadır.
 • Kanun, kullanım süresi, hizmete sunulması, kurulumu, kullanımı, bakımı ve gözetimine ilişkin talimatlara uygun ve normal kullanım koşullarında kullanıldığında risk taşımayan veya sadece ürünün kullanımına özgü asgari risk taşıyan ve insan sağlığı ve güvenliği için gerekli düzeyde koruma sağlayan ürünü güvenli ürün kabul etmektedir.
 • Piyasaya arz edilen her ürünün insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarının sağlanması gerekmektedir.  Bu çerçevede herkes güvenli ürün kullanım hakkına sahiptir.
 • ÜRÜN SORUMLULUĞU TAZMİNATI
 • Kanun, ürünün bir kişiye veya bir mala zarar vermesi halinde bu ürünün imalatçısı veya ithalatçısının zararı gidermesi yükümlülüğünü getirmiştir. Ürünün sebep olduğu zarardan birden fazla imalatçı veya ithalatçı sorumlu ise bunlar müteselsil sorumlu tutulacaklardır.
 • İmalatçı veya ithalatçıyı üründen kaynaklanan tazminat sorumluluğundan kurtaran ya da bu sorumluluğu azaltan sözleşmelerin ilgili maddeleri hükümsüz sayılacaktır.
 • ZAMANAŞIMI
 • Ürünün bir kişiye veya bir mala zarar vermesi halinde tazminat talebi için zamanaşımı süresi, zarar görenin zararı veya tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itiaren 3 (üç) yıl ve her halde zararın doğduğu tarihten itibaren 10 (on) yıldır.
 • SİGORTA
 • Kanunun getirdiği sorumluluklarınıza ilişkin “mali mesuliyet sorumluluk poliçesi” ile kendinizi korumaya almanızı önermekteyiz.
 • Sigorta yaptırır iken poliçe şartlarını, klozları, muafiyet ve limitleri çok ama çok iyi analiz etmenizi ve çalışmanızı önermekteyiz.
 • YÜKÜMLÜLÜKLER
 • Kanun ile 2001 yılından bu yana yürürlükte bulunan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni kanun ile AB teknik mevzuatının daha iyi uygulanabilmesi için ürün güvenliği, piyasa gözetimi ve denetimi ile uygunluk değerlendirilmesi alanlarındaki farkındalığın arttırılması hedeflenmiştir.
 • Kanun, piyasaya arz edilmesi hedeflenen, arz edilen, piyasada bulunan veya hizmete sunulan sunulan tüm ürünleri kapsamakta olup ürünleri imal veya ithal eden ya da yetkili temsilci veyahut dağıtıcı statüsündeki tüm işletmelere yükümlülükler getirmektedir. İlgili işletmenin statüsüne göre getirilen yükümlülükler farklılık arz etmesine rağmen ortak-temel sayılabilecek yükümlülükler aşağıda yer almaktadır.
 • Piyasaya ancak teknik düzenlemesine veya genel ürün güvenliği mevzuatına uygun ürünler arz edilmelidir.
 • Ürünün ilgili kurallara uygunluğu seri üretim boyunca da sürdürülmelidir.
 • Taşıdıkları muhtemel risklerle orantılı olarak piyasada bulundurulan ürünler numune alınarak test edilir.
 • Ürünün taşıyabileceği risklere karşı gerekli tedbirler alınır, bunlardan sakınabilmeleri için nihai kullanıcılar bilgilendirilir.
 • Piyasaya arz edilen ürünün uygun olmadığını öğrendiği veya bilmesinin gerektiği hallerde ürünü uygun duruma getirmek, gerektiğinde ürünün piyasaya arzını durdurmak, ürünü piyasadan çekmek veya geri çağırmak için gerekli işlemleri yapmak.
 • Piyasaya arz edilen ürünlerin taşıdığı risklerin ortadan kaldırılması amacıyla yapılan faaliyetlerde yetkili kuruluşun talimatlarını yerine getirmek.
 • İNTERNET SATIŞLARI
 • Piyasaya arz edilen veya piyasada bulundurulan uygun olmayan bir ürünün internet üzerinden tanıtımı ve satışının yapılması halinde yetkili kuruluş, aracı hizmet sağlayıcıya içeriğin çıkartılması için internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçları ile bildirimde bulunacaktır.
 • İçeriğin 24 saat içinde aracı hizmet sağlayıcı tarafından çıkarılmaması halinde yetkili kuruluş uygun olmayan ürüne ilişkin içeriğe erişimin engellenmesine karar verir ve bu kararı uygulamak üzere BTK’ya bildirir.
 • İnternet sitesinin doğrudan iktisadi işletmeciye ait olması halinde yani kendi internet siteleriniz olması durumunda da aynı usul uygulanacaktır.
 • ÜRÜNÜN GERİ ÇAĞRILMASI
 • Alınan önlemlerin riskin ortadan kaldırılmasında yetersiz kalması durumunda iktisadi işletmeci, kendiliğinden veya yetkili kuruluşun talebi üzerine ürünü geri çağırır.
 • Ürünün geri çağrılmasına ilişkin tüm masraflar ürünü geri çağıran iktisadi işletmeci tarafından üstlenilir. 
 • PARA CEZASI
 • Kanunun getirdiği yükümlüküleri ihlal eden kişilere 7 bin TL’den 500 bin TL’ye kadar para cezası öngörülmüştür.
 • AB üyesi olmayan ülkelere ihraç edilen ürünlerin güvenli olmaması halinde FOB bedelinin %5’inden %25’ine kadar para cezası öngörülmüştür.
 • YÜRÜRLÜK
 • Kanun, yayınlandığı 12.03.2020 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra yani 12.03.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 • Yürürlük tarihine kadar işletmenizin statasüne göre karşılaşacağı yükümlülük ve sorumlulukların analiz edilmesini önermekteyiz.

 Av.Kerim ALTINTAŞ

 

HABER ARŞİVİ İÇİN TIKLAYINIZ